ZBOR ČLANOV SDMO

V ?etrtek, 8. marca 2018 ob 11.00 uri v prostorih SDMO Cankarjeva 1/II , Ljubljana.
Draga ?lanica, dragi ?lan,
V skladu s statutom sklicujem

ZBOR ?LANOV SDMO

Predlagam naslednji dnevni red:
-Izvolitev delovnega predsednika zbora
-Poro?ilo o delu SD