ZAPISNIK - zbor članov 28. maj 2003
Zbor je ob 18.00 uri odprl predsednik Društva Marko Kosin. Skladno z 19. členom Pravil SDMO je bil zbor članic in članov - na katerem je sodelovalo 34 članov oz. manj kot polovica članstva, po preteku tridesetih minut od predvidenega začetka zbora sklepčen.

Predsednik Kosin je predlagal, da se za delovnega predsednika izvoli Tone Poljšak. Zbor je soglasno izvolil g. Poljšaka za delovnega predsednika. Predsednik Kosin je čestital Poljšaku na izvolitvi in ga prosil naj prevzame vodenje Zbora.

Delovni predsednik Poljšak se je zahvalil vsem prisotnim na izvolitvi in izkazanem zaupanju in predlagal, da Zbor sprejme dnevni red, ki so ga članice in člani prejeli kot predlog s povabilom na Zbor.


Zbor je sprejel naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev Zbora članov in izvolitev delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja in treh overovateljev zapisnika

 2. Potrditev dnevnega reda

 3. Poročilo predsednika društva

 4. Poročilo blagajnika - zakladnika

 5. Poročilo nadzornega odbora

 6. Razprava o poročilih

 7. Okvirni program dela društva za leto 2003

 8. Sklepanje o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu

 9. Sodelovanje med SDMO in Slovenskim svetom Evropskega gibanja

 10. Razrešitev dosedanjih organov društva

 11. Izvolitev novih organov društva

 12. Razno


Ad. 1, 2

Zbor je na predlog delovnega predsednika Poljšaka soglasno izvolil Angelino Trajkovski za zapisnikarja ter Ireno Zdovc, Žana Lenardica in Boruta Plavšaka za overovatelje zapisnika. Na predlog delovnega predsednika Poljšaka je Zbor soglasno ugotovil, da je sklepčen in, da zato ni potrebna izvolitev verifikacijske komisije.


Ad. 3

Predsednik Marko Kosin je predstavil poročilo o delu SDMO v letih 2001-2002 (Poročilo v prilogi). Poudaril je, da je prišlo do določene zamude pri realizaciji Zbora, ki bi se po Pravilih društva moral sestati še pred koncem leta 2003, vendar se je predsedstvo iz delovnih razlogov odločilo, da bo Zbor sklicalo pozneje, tudi zato, da bi lahko članstvu istočasno podali finančno poročilo za preteklo obdobje, vključno z letom 2002. Predsednik je članice in člane prosil za razumevanje v zvezi z njegovo prekoračitvijo mandata za leto in pol, do katerega je prišlo ob tihem soglasju predsedstva in članstva. Razlogi so bili predvsem praktične narave in so narekovali neprekinjeno delo v zvezi z vsemi načrtovanimi dejavnostmi, za izvedbo katerih je predsednik Kosin skrbel v omenjenem obdobju.

Predsednik Kosin je podal pozitivno oceno delovanja društva v preteklem obdobju. Poudaril je, da je dejavnost društva v tem obdobju bila bogata, raznovrstna in koristna. Društvo je dokaj uspešno sledilo svojemu osnovnemu poslanstvu - spremljanju in obravnavanju čimširšega spektra zunanjepolitičnih in mednarodnih vprašanj, s čimer je prispevalo h kakovostnejšemu vpogledu javnosti v mednarodno problematiko, predvsem iz zornega kota kvalificiranih poznavalcev za posamezna področja.

Predsednik Kosin je izpostavil nekatere naloge, ki so ostale neizpolnjene in, ki predstavljajo področja za prihodnje delovanje društva (vzpostavitev področnih organov društva, sodelovanje s sorodnimi društvi, raziskovalno delo, izobraževalni programi, publicistična dejavnost). Glede sodelovanja s sorodnimi društvi po svetu je predsednik obvestil o obisku delegacije SDMO pri Forumu za MO Evropskega gibanja za Srbijo v Beogradu leta 2001 ter o začetnih stikih z LR Kitajsko na pobudo tukajšnjega veleposlaništva in Makedonijo, ki je v fazi ustanavljanja podobnega društva.

Predsednik je dopolnil poročilo z ažuriranimi podatki o številu članov (103, od tega je članarino za leto 2002 plačalo 95 članov) in izrazil zaskrbljenost glede starostne strukture članstva, ki bi ga kazalo osvežiti z mlajšimi člani, predvsem mlajšimi diplomati iz MZZ. Izpostavil je vprašanje časovne uskladitve programa in dela društva z ostalimi obveznostmi članstva, saj zaradi zasedenosti članov pogosto prihaja do zelo skromne udeležbe na dogodkih, za katere so zagotovljeni nastopi uglednih gostov.

Predsednik Kosin je izpostavil zgledno sodelovanje z vodstvom MZZ v preteklem obdobju ter podporo Nove Ljubljanske banke, ki društvu vseskozi zagotavlja brezplačno dvorano za predavanja v poslovni stolpnici TR3.

V zaključku je pohvalil delo vseh članov predsedstva v preteklem obdobju in se za vzorno delo posebej zahvalil blagajniku - zakladniku Petru Kastelicu, generalni tajnici Angelini Trajkovski ter tudi gospe Alenki Bizjak, ki je vseskozi skrbela za urejeno poslovanje društva.

Predsednik je zaprosil članstvo, da sprejme porocilo.


Ad. 4

Delovni predsednik Poljšak je uvodoma obvestil, da je predsedstvo društva vsako leto sproti pregledalo finančno poročilo o poslovanju društva. Blagajnik-zakladnik je predsedstvo vsako leto sproti obveščal o zaključnem računu, le-to pa ga je v skladu z zakonskimi predpisi odobrilo.
Peter Kastelic, blagajnik - zakladnik SDMO je poročal, da društvo razpolaga z okrog 9 mio SIT (od tega je vezanih 8 mio SIT, na racunu pa je 1,265.689,00 SIT). Društvo ima tudi zagotovilo generalnega sekretarja MZZ, da bo tudi letos prejelo redno letno subvencijo v višini 1, 5 mio SIT, ki bo izplačana v drugi polovici leta, ko bo urejen status društva, ki deluje v javnem interesu. Kastelic je z zadovoljstvom obvestil Zbor, da je ob prenehanju njegove funkcije blagajnika - zakladnika stanje na računu društva pozitivno. Novo vodstvo društva je pozval, naj z omenjenimi sredstvi organizira vsaj eno večjo in odmevno prireditev.


Ad. 5

Delovni predsednik Poljšak je obvestil, da se je Nadzorni odbor sestal 21. 05. 2003 in potrdil finančno poročilo o delu Slovenskega društva za mednarodne odnose za obdobje 2001-2002 skupaj z zaključnima računoma. Kopijo poročila so prejeli vsi člani. Zbor ni imel dodatnih vprašanj za Nadzorni odbor.


Ad. 6, 7

Delovni predsednik Poljšak je odprl razpravo o poročilih in predlagal, da se le-ta združi s točko 7 - razprava o okvirnemu programu dela društva za leto 2003, kar je bilo soglasno sprejeto.

Podpredsednik Marjan Osolnik je v zvezi s finančnim poročilom kot pozitivno izpostavil dejstvo, da so bile vse funkcije v organih društva opravljane na častni osnovi oz. brez izplačil kakršnihkoli nagrad ali nadomestil.

Edvard Kopušar je pohvalil delo društva v obdobju, ki je zajeto v poročilu. Poročilo je ocenil kot pošteno in samokritično. Strinjal se je z ugotovitvijo predsednika Kosina glede premajhne udeležbe mladih diplomatov iz MZZ, ki je po njegovem mnenju posledica širšega in splošnega podcenjevanja znanja in strokovnosti kot kriterijev za napredovanje. Zavzel se je za okrepitev promocijskih dejavnosti društva.

Dr. Milan Jazbec je obvestil, da bo MORS v kratkem predlagalo svojega predstavnika, ki bo v predsedstvu nadomestil dosedanjo članico Majo Žužek Stojnic v zvezi z njenim odhodom na novo delovno mesto v Uradu predsednika Vlade RS. Dr. Jazbec je delo društva ocenil kot dobro, ne glede na kritičen ton poročila. Društvo je zasedlo svoje mesto v javnosti in je pomemben pobudnik razprav o različnih zunanjepolitičnih temah. Delovanje društva je po mnenju dr. Jazbeca povsem primerljivo z delovanjem podobnih društev po svetu - tudi v drugih državah udeležba na tovrstnih strokovnih razpravah praviloma ne presega 30 do 40 udeležencev. Društvu je uspelo generirati pozitiven pristop do zunanjepolitičnih tem. Pohvalil je zelo širok razpon in visoko raven gostov, ki so nastopali v društvu, med katerimi so bili tudi predsedniki držav. Dr. Jazbec je ocenil, da bi društvo v prihodnje lahko postalo še bolj pomemben zunanjepolitični dejavnik, tudi v smislu strateškega premisleka o položaju RS v svetu, ki se spreminja in vplivanja na sprejemanje zunanjepolitičnih odločitev. Glede udeležbe mladih je dejal, da se bo le-ta v prihodnosti povečevala, v kolikor bo društvo ohranilo zanimiv pristop do obravnavanih tem, kar bo sčasoma prineslo tudi večjo identifikacijo mladih z društvom. Dr. Jazbec se je v imenu MORS posebej zahvalil vodstvu društva za odlično sodelovanje z MORS v preteklem obdobju in vključitev mnogih pomembnih tem iz obrambnega področja v svoj program dela. Novemu vodstvu je zaželel veliko uspehov.

Mag. Vinko Trček se je pridružil pohvalam predhodnih razpravljalcev in izpostavil pomen delovanja društva v luči transatlantskih povezav in sprememb svetovnega reda.

Prof. Tanja Lesjak je izrazila posebno zahvalo predsedniku Kosinu ob zaključku njegovega mandata in izrazila željo, da bi ostal aktiven v društvu, kateremu je s svojo vztrajnostjo in strokovnim delom pomagal do prepoznavnosti in ugleda v javnosti.

Felicita Medved se je zahvalila predsedniku Kosinu in društvu za uspešno delo in za zaupanje, ki ji je bilo izkazano z imenovanjem v Forum za prihodnost Evrope, kjer je zastopala društvo. Izpostavila je publicistično dejavnost kot področje, s katerim bi kazalo razširiti dejavnost društva.

Dr. Katja Vadnal je posebej poudarila, da je društvo med redkimi v Sloveniji, ki goji tradicijo prostovoljnega dela in deluje v interesu tk.im. "zainteresirane javnosti", ki si želi več kakovostnih informacij o medanarodnih zadevah. V razmislek je predlagala, da bi se del sredstev namenil nagrajevanju dijakov ali študentov za posebne dosežke na področju mednarodnih zadev.

Anton Rupnik je pohvalil dosedanje delo društva in izpostavil potrebo po večji medijski prepoznavnosti društva, ki bi jo lahko dosegli s tiskanjem predstavitvenega gradiva in postavitvijo spletnih strani društva. Predlagal je tesnejše sodelovanje z novinarji zunanjepolitičnih redakcij.

Delovni predsednik Poljšak je predlagal Zboru, da sprejme vsa tri poročila in okvirni program dela, skupaj s predlogi, ki so jih podali razpravljalci. Predsedstvo naj predloge vgradi v program dela. Delovni predsednik je ugotovil, da so bila poročila predsednika/predsedstva, zakladnika/blagajnika in nadzornega odbora soglasno sprejeta.


Ad. 8

Delovni predsednik Poljšak je obvestil, da se je društvo, tako kot vsako leto, tudi letos obrnilo na MZZ s prošnjo za dotacijo. MZZ je odgovorilo, da je mogoče dobiti sredstva samo na podlagi razpisa ter da je eden od pogojev za dodelitev takšnih sredstev pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev. V Uradnem listu Republike Slovenije štev. 11/2003 so bili objavljeni postopki/pogoji za pridobitev takšnega statusa. Med drugim se zahteva sklep najvišjega organa društva o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Delovni predsednik je predlagal, da Zbor sprejme naslednji sklep:

Predsedstvo društva naj vloži prošnjo Ministrstvu za zunanje zadeve, da se mu prizna status, da Slovensko društvo za mednarodne odnose deluje v javnem intersu na področju zunanjih zadev in zahtevi priloži dokumenete, ki se zahtevajo v 6. členu Pravilnika o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev (Uradni list RS št 11/2003).

Sklep je bil sprejet soglasno.


Ad. 9

Delovni predsednik Poljšak je zaprosil Borisa Berganta, da predstavi problematiko sodelovanja med SDMO in Slovenskim svetom Evropskega gibanja. Bergant je izpostavil, da ima Slovenija kot mahjna država relativno skromno strokovno zaledje na področju mednarodnih zadev. Mnogi člani SDMO so hkrati včlanjeni tudi v druga sorodna društva. Med njimi je tudi Slovenski svet Evropskega gibanja. Slednji, za razliko od SDMO, nima pravega zaveznika v enem od državnih organov RS, zato bi bilo združevanje moči obeh društev smiselno. Z vstopom RS v EU lahko pričakujemo izboljšanje pogojev za delovanje društev in gibanj civilne družbe, saj se le-tem v EU pripisuje večji pomen in se financirajo iz državnega proračuna. Bergant je predlagal pravočasno pripravo na prihajajoce spremembe in skupno delovanje dveh društev v smislu zadostitve kriterijem za črpanje sredstev, ki jih EU namenja za tovrstno dejavnost. Delovni predsednik se je zahvalil za informacijo in izrazil prepričanje, da je sodelovanje med SDMO in Slovenskim svetom Evropskega gibanja koristno in ga je potrebno še naprej negovati ter spodbujati.


Ad. 10

Zbor je glasoval o razrešnici dosedanjim organom, predsedniku društva, predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu razsodišcu. Delovni predsednik Poljšak je ugotovil, da so bili vsi organi društva razrešeni soglasno.


Ad. 11

Delovni predsednik Poljšak je predstavil kandidate za nove organe društva, ki jih je predlagalo dosedanje predsedstvo:

za predsednika:
dr. Jožefa Kuniča, državnega podsekretarja v MZZ

za člane predsedstva:
Borisa Berganta
Željka Jegliča
Marka Kosina
Matjaža Kovačiča
Marjana Osolnika
Ivana Rudolfa
Antona Rupnika *
dr. Martino Skok,
Mileno Stefanovic Kajzer
Angelino Trajkovski
prof. dr. Antona Žabkarja

Naknadno bo predsedstvo kooptiralo še predstavnika ali predstavnico Ministrstva za obrambo RS, saj v MORS še niso zaključili potrebnih konsultacij.

V nadzorni odbor je predsedstvo predlagalo:
Dušana Fortica, Edvarda Kopušarja in Jožeta Tepino.

V častno razsodišce pa je predsedstvo predlagalo:
kot člane:

Dimitrija Ivanova
Felicito Medved in
Franca Pristovška
ter kot njihove namestnike
mag. Vinka Trcka in
Mladena Kljenka.

* Anton Rupnik je prosil, da se ga ne voli v predsedstvo, ker odhaja na novo službeno dolžnost v tujino. Za članico predsedstva je predlagal prof. Tatjano Lesjak. Zbor je soglasno sprejel predlog.

Delovni predsednik Poljšak je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so bili imenovai soglasno izvoljeni v organe društva. Vsem je čestital k izvolitvi in zaprosil novoizvoljenega predsednika dr. Jožefa Kuniča, da predstavi nekaj svojih zamisli glede prihodnjega delovanja SDMO.

Dr. Kunič se je zahvalil za zaupanje, ki mu je bilo izkazano z izvolitvijo na položaj predsednika SDMO. Pohvalil je dosedanje delo društva in velik trud njegovega dosedanjega predsednika in izrazil željo, da bi društvo še naprej uspešno delovalo, za kar si bo - skupaj z novoizvoljenimi organi društva - prizadeval. Pohvalil je predloge razpravljalcev, ki jih bo novo vodstvo skušalo upoštevati pri razširitvi programa dela (nagrade študentom, pridobivanje novih članov, postavitev spletnih strani itd.). Predlagal je, da bi v društvu organizirali razgovore s slovenskimi veleposlaniki pred njihovo napotitvijo v tujino, kar bi lahko bilo povod za razpravo o odnosih s posamezno državo. Predlagal je širšo distribucijo gradiv - nastalih na osnovi predavanj in razprav - po elektronski pošti. Izrazil je upanje, da bodo vsi člani aktivno sodelovali pri vseh dejavnostih društva. Posebej je pozdravil načrtovano tesnejše sodelovanje s Slovenskim svetom Evropskega gibanja in izrazil upanje, da bo društvo z nadaljnjim delovanjem ohranilo ugled, ki ga je doseglo v preteklem obdobju.


Ad. 12

Pod točko razno je več prisotnih razpravljalo o 8. členu pravil SDMO. Izraženi so bili pomisleki, da 8. člen omejuje pridobivanje novih članov (dikcija "na priporočilo dveh clanov"). Sklenjeno je bilo, da bo predsedstvo to vprašanje poglobljeno preučilo. Ob tem so bila izražena tudi nasprotna mnenja, da omenjeni člen doslej ni predstavljal ovire za širitev članstva.

Glede predloga o nagradah študentom je Jože Tepina predlagal, da bi del sredstev SDMO izločili kot sredstva za ustanovitev sklada, ki bo redno financiral tozadevne nagrade, tudi s pomočjo sponzorskih sredstev, ki bi jih društvo v okviru omenjenega sklada zbiralo za ta namen. Tepina je novemu predsedstvu predlagal, da razmisli tudi o ustrezni nagradi / spominskemu darilu za dosedanjega predsednika Kosina za uspešno delo in vodenje društva v preteklem obdobju ter o simboličnih nagradah tudi za blagajnika-zakladnika in glavno tajnico.

Delovni predsednik Poljšak je ob 19.30 objavil, da je Zbor zaključen in se vsem najlepše zahvalil za udeležbo in sodelovanje.


Zapisala:
Angelina Trajkovski

Delovni predsednik:
Tone Poljšak

Overitelji zapisnika:
Irena Zdovc
Žan Lenardic
Borut Plavšak

E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji