ZAPISNIK ZBORA ČLANOV SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MEDNARODNE ODNOSE (SDMO) Z DNE 24.2.2014

Zbor članov je bil v ponedeljek, 24. februarja 2014 ob 16.00 v prostorih SDMO, Cankarjeva 1/II, Ljubljana

 

Ker ob16.00 ni bila prisotna vsaj polovica članov, je predsednik določil, da se počaka pol ure, ko lahko zbor deluje in sprejema sklepe, če je prisotnih vsaj deset članov.

 

Ob 16.30 je bilo prisotnih 11 članov in zbor je začel z delom.

 

DNEVNI RED

Predsednik je predlagal naslednji dnevni red:

 

Izvolitev delovnega predsednika zbora

Poročilo o delu SDMO za leto 2013

Zaključni račun za leto 2013

Program dela za leto 2014

Razrešitev predsednika SDMO

Volitve predsednika SDMO

Razno

 

Predlog je bil sprejet soglasno.

 

IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDNIKA ZBORA

Predsednik je predlagal, da je delovni predsednik zbora gospod Marko Bojc in dal predlog na glasovanje.

 

Predlog je bil sprejet soglasno.

 

POROČILO O DELU SDMO ZA LETO 2013

 

Predsedujoči je pozval predsednika, da poda Poročilo o delu društva za leto 2013

.

Predsednik je podal naslednje poročilo:

 

DOGODKI

Slovensko društvo za mednarodne odnose je v letu 2013 organiziralo naslednje dogodke:

 

20.3.Éric Fournier: Eastern Partnership - The Stage for a Potential   Crisis between the EU and Russia?

16.4.Fernando S. di Monteforte: Security in the Mediterranean

8.5.Karl Erjavec: Katere cilje naj zasleduje zunanje politična. Strategija?     

10.6.Lakshman Peiris: The Evolving Landscape in Sri Lanka    

25.11.Borut Pahor: Usmeritve slovenske zunanje politike 

 

Predavanja z datumi 20.3., 8.5. in 10.6. je SDMO organiziralo samo, predavanje dne 16.4. je organiziralo skupaj z Evroatlantskim svetom Slovenije, predavanje dne 25.11. pa s Klubom nekdanjih veleposlanikov Slovenije.

 

Razen zadnjega predavanja so bili vsi dogodki v pritličju poslovne stolpnice TR3 na Trgu Republike v Ljubljani.

 

Pri izbiri predavateljev in tudi pri vsem delovanju društva je bilo strogo spoštovano načelo nepristranskosti glede politične usmeritve. Pri izboru je bil ključen kriterij kvalitete govorca, njegovih referenc in zanimivost ter aktualnost teme, ki jo je govorec predlagal. Društvo izbere govorca, temo oziroma naslov predavanja pa si govorec izbere sam. Kvaliteta in zanimivost predavanj sta razlog za sorazmerno dobro udeležbo poslušalcev. Ocenjujem, da jih je bilo v poprečju prisotnih okrog 70, kar je za tukajšnje razmere zagotovo dobra udeležba.

 

ČLANSTVO

Društvo ima  87 članov. Večina (73) je poravnala članarino, ki se ni spremenila in je znašala 30 EUR.

 

SODELOVANJE Z MZZ

Društvo je dne 28.1.2013 sklenilo z Ministrstvom za zunanje zadeve pogodbo št.1811-13-000015. V skladu s to pogodbo MZZ plača društvu za vsak organiziran dogodek 525,00.-€, in sicer za največ dvanajst dogodkov v letu 2013. Za leto 2014 je dogovorjeno, da se bo sklenila enaka pogodba, a doslej je še nismo sklenili.

 

Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu, in sicer pod okriljem MZZ. Vsako leto do 31. marca pošlje na MZZ poročilo o delu za preteklo leto inprogram dela za tekoče leto. 

 

INFORMATIKA

Spletnastran SDMO (www.sdmo-drustvo.si) je redno vzdrževana glede informiranja o dogodkih, ki jih društvo organizira. Računalnik društva je prenehal delovati. Društvo je delovalo s pomočjo dveh privatnih računalnikov, in sicer na računalniku članice gospe Metke Jerina in na računalniku predsednika društva.

 

Internetni naslov društva (info@sdmo-drustvo.si) nemoteno deluje, pošta pa trenutno prihaja na domači naslov predsednika, ker društveni ne deluje.

 

Vabila na dogodke v glavnem pošiljamo po elektronski pošti. Lista vabil vsebuje okrog 950 naslovnikov in se stalno obnavlja.

 

PROSTORI

Društvo ima svojo društveno pisarno kot podnajemnik Društva za Združene narode Slovenije na Cankarjevi 1/II, kjer ima tudi svoj sedež. Formalne pogodbe za podnajem društvo nima, vsa leta, do vključno 2010, je plačevalo sorazmerni delež glede na kvadraturo, to pa je petina vseh stroškov v zvezi z najemnino in drugimi stroški, ki jih v zvezi s prostori Društvo za  ZN ima. V letu 2012 se je predsednik SDMO s predsednikom Društva za ZN dogovoril, da ne plača nič in tudi za leto 2013 nismo plačali nič.  

 

SDMO se je z lastnikom stolpnice TR3 CEREF dogovorilo, da dobi na uporabo Okroglo dvorano po ceni 800.-€  za osem uporab na leto. V uporabo je všteta uporaba razsvetljene in ozvočene dvorane. Dodatne storitve (DVD projektor, prisotnost tehnika v primeru simultanega prevajanja,…) se plača po veljavni tarifi. Ker v letu 2012 in v letu 2013 nismo izkoristili že vnaprej plačane dvorane, imamo v dobrem pet uporab dvorane (kar je tudi ustno potrjeno s strani predstavnika lastnika).

 

ZAHVALE

Zahvala gre tajnici gospe Alenki Bizjak. Posebno zahvalo smo dolžni gospe Metki Lipovšek, tajnici Društva za ZN, ki prostovoljno dela za naše društvo letna finančna poročila ter nadomešča Alenko Bizjak, ko je odsotna. Zahvalo smo dolžni gospe Metki Jerina, ki je skrbela za listo prejemnikov vabil in vabila tudi skrbno in redno razpošiljala. Posebna zahvala gre Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je z društvom redno sodelovalo. Seveda pa gre zahvala vsem tistim, ki jih ni malo, ki so s svojimi nasveti, pomočjo in na kakšen drug način pripomogli k našemu delu.

 

Poročilo o delu za leto 2013 je bilo s strani vseh prisotnih   potrjeno.                                                                                                    

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2013

Predsedujočij e pozval predsednika društva, da poda finančno poročilo in zaključni račun društva.

 

Predsednik je podal poročilo:

 

Prihodki 2013:  7.590,59               

                                                                                    Članarine:                  2.190,00

                                                                                    Donacije NATO:        2.349,50

                                                                                    Saldo iz 2012:               415,99

                                                                                     Proračun:                     2.634,84

                                                                                     Obresti:                            0,26               

 

Izdatki 2013:      6.383,14

                                         Materialni: 320,21              Bančni:                        262,45

                                                                                      PTT:                               57,76

                                                                 

                                                                     

                                         Storitve:     3.706,07  

                                                                                       Predavanja:               2.353,33

                                                                                      Internet:                   1.088,00

                                                                                      Reprezentanca:            264,74

                                                                                            

                                         

                                         Stroški dela (honorarji, prispevki):                       2.356,86

 

 

Stanjen a računu 31.12.2013:                             1.131,74        

Stanje v blagajni 31.12.2013                                   75,71                                         

Saldo (stanje na računu + stanje v blagajni):      1.207,45

 

Prihodki (7.590,59) = Izdatki (6.383,14) + Saldo (1.207,45)

 

 

 

 

 

Obračun sestavila:

Alenka Bizjak

 

Zaključni račun društva SDMO za leto 2013 je bil potrjen in sprejet soglasno.

 

 

PROGRAM DELA  ZA LETO 2014

Predsedujoči je pozval predsednika, da predlaga program dela SDMO za leto 2014.

 

Predsednik je predlagal naslednji program:

 

V letu 2014 bo Slovensko društvo za mednarodne odnose (SDMO) kot je bilo doslej v navadi organiziralo niz okroglih miz oziroma predavanj, pri čemer je del vsakega dogodka tudi razprava v zvezi s problematiko, ki jo predavanje oziroma okrogla miza obravnava.

 

V marcu bo organiziralo razpravo o odnosih Slovenija Nemčija in Slovenija Španija.

V marcu bo organiziralo razpravo o delovanju prvega predsednika društva R. Čačinoviča.

V aprilu bo organiziralo razpravo v zvezi s predstavitvijo izdane knjige našega člana.

V maju bo organiziralo razpravo na temo zunanja politika Slovenije.

V juniju bo organiziralo okroglo mizo na temo EU in Zahodni Balkan.

V septembru namerava SDMO organizirati okroglo mizo  na temo Slovenija in NATO.

V oktobru bo organiziralo razpravo na temo Bližnji vzhod (Izrael, Palestina): Končen ali neskončen mirovni proces.

V oktobru namerava organizirati razpravo na temo VB in EU.

V novembru namerava organizirati razpravo Kitajska danes in v bodoče.

V novembru bo organiziralo okroglo mizo na temo odnosi Slovenija – ZDA.

V decembru bo organiziralo okroglo mizo na temo Odnosi med R Slovenijo in Rusko federacijo.

 

Seveda se bo pa program dela sproti prilagajal aktualnim zunanjepolitičnim dogodkom in tudi priložnostim, ki se bodo morda ponudile ob prihodu pomembnih predavateljev v Ljubljano. Na osnovi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da bo društvo v letu 2014 organiziralo 10 dogodkov. Ocenjujemo namreč, da bo nekaj kvalitetnih in zanimivih predavateljev želelo predavati poleg ali pa namesto dogodkov, predvidenih v programu dela.

 

Prisotni so menili, da bi bilo potrebno organizirati razpravo o aktualnih dogodkih v Ukrajini. Prof. Žabkar je predlagal, da se opravi razprava o pripravljenosti slovenske vojske v pogojih trenutnih mednarodnih odnosov.

Predlagani program s predlaganimi dopolnitvami  je bil potrjen soglasno.

 

RAZREŠITEV PREDSEDNIKA

Predsedujoči je podal poročilo nadzornega odbora:

 

Nadzorni odbor Slovenskega društva za mednarodne odnose se je sestal dne 19.2.2014 ob 13. uri v prostorih društva, Cankarjeva c. 1, Ljubljana.

Odbor se je sestal v sestavi Bojc Marko kot predsedujoči, Metka Jerina kot članica, opravičil se je član Milan Jazbec, ker je na delu v tujini. Seji sta prisostvovala predsednik društva dr. Jožef Kunič in tajnica društva ga. Alenka Bizjak.

Nadzorni odbor je pregledal finančno poslovanje in ugotovil, da je pregledno, dokumentirano vodeno in  zakonito.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je predsedstvo društva na sestanku dne 26.2.2013skladno z zakonodajo potrdilo zaključni račun za leto 2012 in poročilo o delu za 2012 ter sprejelo načrt dela za leto 2013.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je društvo,  ki deluje v javnem interesu, poslalo na za to pristojno ministrstvo pravočasno in v skladu s predpisi poročilo o delu za leto 2012 in načrt dela za 2013.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je društvo vodeno v skladu z zakonom.

Nadzorni odbor glede na vse navedene ugotovitve ugotavlja, da ni zadržkov za dodelitev razrešnice vodstvu društva.Za nadzorni odbor:
Marko Bojc
Metka Jerina

                                                                          

 

Predsednik je povedal naslednje:

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

 

Deset let je preteklo odkar sem s pomočjo vaših glasov postal predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Bili so trenutki, ko delovanje ni bilo najlažje, bila so pa obdobja, ko je bilo organiziranje dogodkov manj zahtevno. Ali lahko delovanje ocenim kot uspešno? Mislim da lahko, saj že samo število dogodkov kaže na to. Vendar jaz nisem tisti, ki lahko to ocenjujem. Vi in drugi uporabniki, bolje rečeno obiskovalci naših dogodkov, ste tisti, ki ste svojo oceno, predvsem s svojo pogosto prisotnostjo na naših predavanjih, to povedali.

 

Koliko dogodkov je bilo v tem času organiziranih lahko preštejete sami; spisek vseh prilagam. Tako, na oko jih je okrog 150. Za vsakim, prav vsakim, pa stoji mnogo dela, truda, skrbi in tudi strahu, ali bo dogodek uspel ali ne. Finančno nikoli nismo bili bogati. Kljub ne redki finančno zagatni situaciji smo delali.

 

Če dodelimo delovanju za to obdobje dobro oceno, je to zagotovo tudi vaša zasluga. Marsikdo med vami je kar veliko pripomogel k temu.

 

Vendar pa je deset let predsedovanja dolga doba. Spodobi se, da po tako dolgem obdobju predam krmilo drugemu, v upanju, bolje rečeno prepričanju, da bo dodal društvu nove ideje, dodaten zagon ter da bo nadaljeval tradicijo tega društva. Ne pozabimo: V nazivu imamo ime »Slovensko«, kar je nekaj, česar niti približno ni lahko dobiti in kar nas vse še posebej zavezuje k dobremu delu. Prvi predsednik, odlični diplomat Rudi Čačinovič - letos v marcu mineva ravno sto let od njegovega rojstva – je društvo predal nasledniku še v svoji polni moči.Tudi moj predhodnik, prav tako odlični diplomat, Marko Kosin se ni pozicije predsednika oklepal dokler bi to lahko še zmogel. Predal je štafeto ko je ocenil, da se to pač spodobi. Obema smo dodelili naslov častnega predsednika.

 

Niso mi pošle moči, ne vidim kakih finančnih in drugih problemov v društvu, a deset let je preprosto dovolj.

 

Prosil bi vas, spoštovane članice in spoštovani člani, da mi daste, če smem temu tako reči, razrešnico, bilo pa bi mi v veliko čast, če bi mi dopustili, da nosim naziv častnega predsednika društva. A o tem boste odločili vi sami.

 

Seveda ne bi bilo lepo kar zapustiti društvo, ne da bi poskrbel za kar najboljšo zamenjavo. Predlagam vam, da izberete našega odličnega diplomata, nekdanjega podpredsednika društva in avtorja kar nekaj knjig, magistra Bojana Grobovška.Vesel bom, če bo izbran na to mesto. Če bo, mu bom, to vam zagotavljam, po svojih močeh kar najbolj pomagal.

 

Ob tem naj poudarim, da mi je bilo lepo delati z vami in upam, da se bomo še kar največkrat srečevali.

 

 

Prisotni so se predsedniku dr. Kuniču zahvalili za dosedanje delo, mu čestitali za uspehe, ki jih je društvo za časa njegovega predsedovanja imelo in mu zaželeli vse dobro.

 

Razrešnicaje bila izglasovana soglasno.

 

VOLITVE PREDSEDNIKA

Predsednik je podal predlog, da je kandidat za predsednika mag Bojan Grobovšek, rojen 26.10.1949 v Ljubljani.

 

Predsedujoči je dal najprej na glasovanje predlog, da so volitve javne. Predlog je bil izglasovan soglasno.

 

Vsi prisotni so glasovali za mag. Bojana Grobovška, ki je postal predsednik SDMO z mandatom štirih let.

 

Mag. Grobovšek se je za zaupanje vsem prisotnim prisrčno zahvalil.

 

Veleposlanik Željko Jeglič je predlagal, da se dosedanjemu predsedniku dodeli naslov častni predsednik, podobno, kot se je ta naziv dodelil ustanovitelju društva veleposlaniku Rudiju Čačinoviču in veleposlaniku Marku Kosinu.

 

Predsedujoči je poudaril, da je možno dodeliti naslov častnega člana.

 

Predlog, da je dosedanji predsednik častni član in da ima naziv častnega predsednika je bil izglasovan soglasno.

 

RAZNO

 

Predsedujočije predlagal, da zapisnik sestavi dosedanji predsednik dr. Jožef Kunič in da je overovatelj zapisnika gospa Metka Jerina ter dal ta predlog na glasovanje.

 

Predlogje bil izglasovan soglasno.

 

Predsedujoči se je zahvalil za zaupanje in zaključil zbor. Zbor je z delom zaključil ob 18.00

 

Zapisnik sestavil:

 

dr.Jožef Kunič

 

 

Zapisnik overovila:

 

Metka Jerina                                                                                                          

E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji