Zapisnik Zbora članov Slovenskega društva za mednarodne odnose

Zapisnik  Zbora članov Slovenskega društva za mednarodne odnose

 

Predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose (SDMO) je na osnovi sklepa Predsedstva SDMO, ki se je sestalo 22.2.2012, sklical Zbor članov SDMO, ki se je sestal dne 15.3.2012 ob 17.00.

Zaradi nesklepčnosti je Zbor v skladu z 19 členom Pravil Slovenskega društva za mednarodne odnose (v nadaljnjem besedilu Pravil) začel z delom s polurno zamudo, ker je bilo prisotnih več kot deset članov SDMO.

 

Predsednikje predlagal naslednji dnevni red:   

Izvolitev delovnega predsednika Zbora

Izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika

Izvolitev verifikacijske komisije

Poročilo o delu SDMO za leto 2011 s poročilom Nadzornega odbora

Finančno poročilo

Program dela za leto 2012

Volitve organov SDMO in spremembe Pravil

Razno

Predlagani dnevni red je bil na glasovanju soglasno potrjen

 

IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDNIKA ZBORA

Predsednik je predlagal, da naj bo delovni predsednik Zbora g. Marko Bojc. Na predlog ni bilo razprave in ni bilo drugih predlogov.

Predlog je bil soglasno sprejet.

 

IZVOLITEV ZAPISNIKARJA IN OVEROVATELJA  ZAPISNIKA

Predsedujoči je za zapisnikarco predlagal g. Alenko Bizjak in za ovetovatelja zapisnika g.Edvarda Kopušarja. Na predlog ni bilo razprave in ni bilo drugih predlogov.

Predlog je bil soglasno sprejet.

 

IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Predsedujoči je za člana verifikacijske komisije predlagal dr. Bena Lukmana.

Na predlog ni bilo razprave in ni bilo drugih predlogov.

Predlog je bil soglasno sprejet.

 

Verifikacijska komisija je Zboru poročala, da je prisotnih dvanajst članov SDMO in da Zbor lahko nadaljuje z delom.

 

POROČILO O DELU SDMO ZA LETO 2011 S POROČILOM NADZORNEGA ODBORA

Predsedujoči je pozval predsednika SDMO, da poda poročilo.

 

Predsednik je poročal, da mu je predsednik Nadzornega odbora g. Marjan Osolnik poročal, da k delu Nadzorni odbor nima pripomb.

Na osnovi tega poročila je predsedujoči Zboru predlagal, da se vodstvu SDMO podeli razrešnica. Predlog je bil soglasno sprejet.

 

Predsednik je podal Poročilo o delu SDMO za leto 21011:

 

DOGODKI

Slovensko društvo za mednarodne odnose je v letu 2011 organiziralo naslednje dogodke:

 

12.1. Marjan Cencen                              Mednarodni položaj Kitajske po koncu hl. voj.

16.2. Anton Žabkar                                Nova žarišča napetosti

14.3. Joseph Mussomeli                         Afganistan: Ten ThingsYou Should Know

13.4. Stanley Sloan                                 The Libiyan Conflict and the NATO-EU rel.

15.4. Emgen Bagiş                                  Turkish membership in the EU: a win-win case

17.5. Vasilka Sancin                               Odgovornost zaščititi

15.6. Jože Pirjevec                                  Temelji samostojne Slovenije v obdobju SFRJ

29.6. Andraž Zidar et.al.                         Hugo Grotius: Svobodno morje

19.9. Koren Haim                                    The Palestinian-Israeli Process&Arab Spring

19.10.Prezelj,Zajc,Rifelj                          NATO in Slovenska vojska v Afganistanu.

8.11.Kenneth Rutherford                        Disarming States: The Global Movement 

11.11.Jerzy Wiatr                                    Polish parliamentary elections 2011

 

Nekatera predavanja je SDMO organiziralo skupaj s kako drugo nevladno organizacijo (Euroatlantski svet Slovenije, Klub bivših slovenskih veleposlanikov, NATO HQ) večino pa jih je organiziralo samo. SDMO je decembra 2011 sklenilo pogodbo z MZZ RS o sofinanciranju dogodkov in je zato o vseh nameravanih dogodkih vnaprej obvestilo MZZ.

 

Razen dveh, so bili vsi dogodki v pritličju poslovne stolpnice TR3 na Trgu Republikev Ljubljani. SDMO se je z lastnikom stolpnice CEREF dogovorilo, da dobi na uporabo Okroglo dvorano po izjemno ugodni ceni. Žal NLB ni bila večpripravljena sofinancirati dejavnosti našega društva, zato je uporabo dvorane bilo treba plačevati.

 

Pri izbiri predavateljev in tudi pri vsem delovanju društva je bilo strogo spoštovano načelo nepristranskosti glede politične usmeritve. Pri izboru je bil ključen kriterij kvalitete govorca, njegovih referenc in zanimivost ter aktualnost teme, ki jo je govorec predlagal. Društvo izbere govorca, temo oziroma naslov predavanja pa si govorec izbere sam. Kvaliteta in zanimivost predavanj sta razlog za sorazmerno dobro udeležbo poslušalcev. Ocenjujem, da jih je bilo v poprečju prisotnih okrog 65, kar je za tukajšnje razmere zagotovo dobra udeležba.

 

Predsedstvo se je sestalo 19.1.2011 z dnevnim redom: Poročilo o delu za 2010, Finančno poročilo, Program dela za 2011 ter Razno. Prisotni so bili vsi člani predsedstva, ki v tem obdobju niso bili na začasnem delu v tujini.

 

ČLANSTVO

Članov ima društvo 87. Večina (80) je poravnala članarino, ki se ni spremenila in je znašala 30 EUR.

 

INFORMATIKA

Spletna stran SDMO (www.sdmo-drustvo.si) je redno vzdrževana glede informiranja o dogodkih, ki jih društvo organizira. Društvo ima svoj računalnik, ki je osebna last predsednika in je instaliran v pisarni društva.

 

PROSTORI

Društvo ima svojo društveno pisarno kot podnajemnik Društva za Združene narode Slovenije na Cankarjevi 1/II, kjer ima tudi svoj sedež. Formalne pogodbe za podnajem društvo nima, vsa leta, do vključno 2010, je plačevalo sorazmerni delež glede na kvadraturo, to pa je petina vseh stroškov, ki jih v zvezi s prostori Društvo za ZN ima. Za leto 2011 se je predsednik SDMO s predsednikom Društva za ZN dogovoril, da ne plača nič, kljub temu pa je SDMO za uporabo prostorov prispevalo 500.-€.

 

ZAHVALE

Zahvala gre tajnici Alenki Bizjak. Posebno zahvalo smo dolžni Metki Lipovšek, tajnici Društva za ZN, ki prostovoljno dela za naše društvo letna finančna poročila ter nadomešča Alenko Bizjak, ko je odsotna. Posebna zahvala gre Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je sponzoriralo našo dejavnost tako, da je za dvanajst dogodkov, ki so bili z MZZ vnaprej dogovorjeni, prispevalo za vsakega po750.-€. Seveda pa gre zahvala vsem tistim, ki jih ni malo, ki so s svojimi nasveti, pomočjo in na kakšen drug način pripomogli k našemu delu.

 

Predsedujoči je predlagal, da predsednik poda Finančno poročilo in Program dela za leto2012, da se nato opravi razprava v zvezi s temi tremi točkami in da se po razpravi glasuje. Predlog je bil soglasno sprejet.

 

FINANČNOPOROČILO

Prihodki 2011:  18.519,68               

                                                                                     MZZ:                         11.250,00

                                                                                    Članarine:                  2.511,00

                                                                                     Donacije:                        630,48

                                                                                    Saldo iz 2010:                  22,51

                                                                                      Dohodkiiz kapitala:  4.000,00

                                                                                     Obresti:                          105,69               

Izdatki 2011:      16.771,26

                                         Materialni: 1.464,96

                                                                                     Režija:                952,79

                                                                                     Bančni:               370,29

                                                                                      PTT:                    141,88

                                         Storitve:     8.161,48  

                                                                                       Predav.:           6.503,59

                                                                                      Internet:           1.318,36

                                                                                       Reprezentanca:    53,47

                                                                                       Drugo:                 286,06    

                                         

                                          Stroški dela: 7.144,82 (honorarji, prispevki, davki od dobička)

 

Saldo 2011:         1.748,42

 

 

 

Stanjena računu 31.12.2011:   1.748,42        

                                         

Stanje financ je razvidno iz ustreznih predpisanih poročil, ki so izdelana v skladu z relevantno zakonodajo.

 

Osem predavanj je bilo v pritličju poslovne stolpnice TR3, za kar nam je lastnik stolpnice TR3 CEREF dal zelo ugodno ceno, in sicer 1000.-€ za osem dogodkov, kar je SDMO iz svojih sredstev poravnalo.

 

Omembe vredni so še stroški pogostitev ob vsakokratnem dogodku. Vsi drugi stroški so minimalni (kuverte, kopiranja, poštnine,…). V letu 2011 je MZZ ponovno finančno podprlo društvo, in sicer s pogodbo 1811-11-000003, sklenjeno dne 22.12.2010, na osnovi katere je odobrilo 750€ za vsak, z MZZ predhodno dogovorjeni dogodek za največ 12 dogodkov. Ta sredstva je MZZ v celoti nakazalo.

 

Za leto 2012 imamo že v decembru plačanih osem uporab Okrogle dvorane z ozvočenjem vred. MZZ smo prosili za subvencijo, a pozitivnega odgovora ni bilo. Prosili bomo še enkrat, a izgledi niso najboljši. Iskali bomo sponzorje, a ni kakih velikih izgledov. S predsednikom Društva za ZN je dogovorjeno, da za leto 2012 ne plačamo nobene participacije za uporabo prostorov.

 

Predsednikje predlagal, da članarina za leto 2012 ostane nespremenjena v višini 30.-€

 

PROGRAM DELA

V letu 2012 bo Slovensko društvo za mednarodne odnose (SDMO) kot je bilo doslej v navadi organiziralo niz okroglih miz oziroma predavanj, pri čemer je del vsakega dogodka tudi razprava v zvezi s problematiko, ki jo predavanje oziroma okrogla miza obravnava.

 

V aprilu bo organiziralo razpravo na temo pomembnih vojaških dogodkov v letu 2011.

V aprilu bo organiziralo razpravo na temo problematika na Bližnjem vzhodu.

V maju bo organiziralo predstavitev Strategije zunanje politike Slovenije.

V maju bo organiziralo razpravo na temo neuvrščenost v sodobnem svetu.

V juniju bo organiziralo okroglo mizo na temo Odnosi med R. Italijo in R.Slovenijo.

V septembru namerava SDMO organizirati okroglo mizo  na temo NATO.

V oktobru bo organiziralo razpravo na temo Slovenska obrambna politika.

V novembru bo organiziralo okroglo mizo na temo Kosovo: na poti k priznanju?

V decembru bo organiziralo okroglo mizo na temo Odnosi med R Slovenijo in ZDA.

 

 

Predsednik se je dogovarjal s prof. Žabkarjem, ki je pripravljen imeti predavanja na temo pomembnih vojaških dogodkov v 2011.

 

Predsednikje poročal, da se je v zvezi s tematiko Bližnjega vzhoda (Sirija, Iran,..) dogovarjal z dr. Šterbencem, ki je izdal knjigo z naslovom »Zahod in muslimanski svet« ter bi poskusili organizirati hkrati s predstavitvijo knjige tudi okroglo mizo na to tematiko.

 

Ministru za zunanje zadeve je predsednik predlagal, da v SDMO predava o slovenski zunanji politiki. Odgovor še pričakujemo.

 

Bivša predsednica Indonezije gospa Megawati je predlagala, da na našem društvu predava 17. maja 2012. Želela bi predavati na temo neuvrščenosti v sodobnem svetu.

 

 

Predsednik se z NATO dogovarja o predavanju na temo »Smart Defence«.

 

Predsednik je predlagal Ministru za obrambo da bi predaval o svojih pogledih na obrambo Slovenije. Minister je odgovoril, da bo z veseljem predaval po poletnih počitnicah.

 

Predsednik je predlagal bivšemu ministru za zunanje zadeve g. Žbogarju, da bi predaval oKosovu. Odgovor še pričakujemo.

 

Predsednik je predlagal veleposlaniku ZDA g. Mussomeliju, da bi predaval na temo zunanje politike ZDA. Veleposlanik je vabilo načelno sprejel. O temi in datumu se bomo še usklajevali.

 

Seveda se bo pa program dela sproti prilagajal aktualnim zunanjepolitičnim dogodkom in tudi priložnostim, ki se bodo morda ponudile ob prihodu pomembnih predavateljev v Ljubljano. Na osnovi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da bo društvo v obdobju od marca 2012 do decembra 2012 organiziralo okrog 10 dogodkov.Ocenjujemo namreč, da bo nekaj kvalitetnih in zanimivih predavateljev želelo predavati poleg dogodkov, predvidenih v programu dela.

 

V razpravi so bile izpostavljene naslednje ideje:

 

Predlaganoje bilo, naj se sodeluje s sorodnimi društvi, kot na primer s Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov, predvsem v smislu usklajevanja programov dela.

 

Na enem od dogodkov naj se obravnava problematika EU in Grčije.

 

Kot tema enega od dogodkov naj bo gospodarska diplomacija.

 

Po predavanjih naj se na spletni strani objavi kratek povzetek mnenj, ki so bila izražena, če je le mogoče z ustreznimi stališči, ki pa naj se podajo tudi ob pomembnih zunanjepolitičnih dogodkih.

 

Po opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje Poročilo o delu SDMO za leto 2011.

Poročiloje bilo soglasno potrjeno.

 

Predsedujoči je dal na glasovanje Finančno poročilo.

Finančno poročilo je bilo na glasovanju soglasno potrjeno.

 

Predsedujoči je dal na glasovanje Program dela s predlaganimi dopolnili iz razprave.

Program dela s predlaganimi dopolnili je bil soglasno sprejet.

 

 

VOLITVE ORGANOV SDMO IN SPREMEMBE PRAVIL

 

Predsedujoči je predlagal, da se spremeni naslednje dele Pravil:

 

V členu 22 v prvem odstavku se številka 14 nadomesti z številko 7.

V členu 27 v prvem odstavku se črta besedilo »in dva namestnika/namestnici«.

 

Obrazložitev: Izkazalo se je, da so bili organi društva preštevilčni, kar je povzročalo težave pri sklicevanju njihovih srečanj.

 

Na predlagani predlog ni bilo razprave ali kakih drugih predlogov v zvezi sspremembo Pravil. Predlog je bil soglasno sprejet.

 

Za predsednika društva je bil predlagan dr. Jožef Kunič. Drugih predlogov ni bilo in bil je soglasno izvoljen.

 

Za predsedstvo so bili poleg predsednika predlagani:

Mitja Meršol, Boris Bergant, Željko Jeglič, Brane Kromar, Ivan Rudolf, prof. Anton Žabkar,

Drugih predlogov ni bilo. Predlagani so bili izvoljeni soglasno.

 

Predsedujoči je podal predlog za člane Nadzornega odbora:

Metka Jerman, dr. Milan Jazbec, Marko Bojc

Drugih predlogov ni bilo. Predlagani so bili izvoljeni soglasno.

 

Predsedujoči je podal predlog za člane Častnega razsodišča:

Felicita Medved,Saša Geržina, Anton Rupnik

Drugih predlogov ni bilo. Predlagani so bili izvoljeni soglasno.

 

Predsednik dr. Kunič se je zahvalil za zaupanje, ki mu je bilo s ponovno izvolitvijo izkazano ter poudaril, da si bo še naprej po svojih najboljših močeh prizadeval za uspešno delovanje društva.

 

RAZNO

Pod točko Razno ni bilo razprave.

  

Zapisnik sestavila:                                                

Alenka Bizjak

 

Zapisnik overovil:

Edvard Kopušar

E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji